Vedtatt på stiftelsesmøte 27. mars, 2007

ORGANISASJONENS FORMÅL OG VIRKSOMHET

§1 NAVN OG MÅLGRUPPE

GestaltPraktiserende i Organisasjoner (forkortet GPO) er en landsomfattende organisasjon for personer som arbeider i – og med arbeidslivets organisasjoner og bedrifter med gestaltteori og – praksis som grunnlag. Studenter under utdanning i gestaltterapi eller coaching kan søke om studentmedlemskap. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

§2 FORMÅL

GPOs formål er å:

 • ivareta medlemmenes interesser
 • bidra til utvikling av gestalt som metode innen coaching og organisasjonsutvikling
 • bidra til videreutvikling av medlemmenes kompetanse
 • utvide kjennskap til og synlighet av gestalt som metode for individ- og organisasjonsutvikling
 • medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig måte.
 • utvikle kontakt og samarbeide med andre organisasjoner

Foreningen bygges på følgende grunnpilarer (se vedlegg 2):

 • Faglig aktivitet og utvikling
 • Eksternt rettede aktiviteter (Forum for Gestalt i Organisasjoner)
 • Profesjonalisering og merkevarebygging

§3 MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONER

GPO skal etablere/støtte utvikling til medlemskap i norske og internasjonale organisasjoner som arbeider for de samme mål som GPO

§4 Medlemskap, forpliktelser og rettigheter

GPO har to typer medlemskap:

a. Fullverdig medlem

b. Studentmedlem

Bare praktiserende veileder/coach kan være fullverdig medlem i GPO

4.1 Fullverdig medlemskap

Krav til grunnutdanning:

 • Avsluttet utdanning ved universitet / høyskole med min. 180 studiepoeng etter dagens krav Bachelor” eller utdanning på tilsvarende nivå)
 • Minimum 4 års erfaring fra arbeidslivet
 • Minimum 6 måneders arbeidserfaring med gestalt som metode

Krav til Gestaltutdanning:

 • Gjennomført Gestaltutdanning med varighet ca. 300 timers direkte undervisning og 80 timer i veiledningsgruppe (tilsvarende NGI’s 2-årige coachingutdannelse)
 • Praksis som veileder i løpet av utdanningen 40 timer (individuelt/gruppe)
 • Deltakelse i veiledning på eget arbeid 40 timer
 • Utarbeidet fagnotat som demonstrerer integrasjon av hovedaspekter fra teori til egen praksis
 • Muntlig fremleggelse av eget fagnotat for demonstrasjon av kommunikasjonsevner

Alternativ opptakskrav:

For personer som ikke har gjennomført utdannelse beskrevet ovenfor vil medlemskap kunne oppnås gjennom en egen godkjennelsesprosedyre (se vedlegg 1). Innsending av uriktige opplysninger på egenerklæring kan føre til eksklusjon.

4.2 Studentmedlemskap

Studenter på utdanningsprogram innen gestaltorientert veiledning / coaching kan søke om studentmedlemskap. Krav til grunnutdanning er det samme som for fullverdige medlemmer.

4.3 Søknad om medlemskap

Skriftlig søknad om medlemskap sendes styret, som behandler søknaden etter de til enhver tid gjeldende kriterier for medlemskap i GPO. Søknadspapirer fåes ved henvendelse til styret i GPO.

4.4 Kontingent:

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. Studentmedlemmer betaler redusert kontingent.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen to (2) måneder etter purring, slettes fra medlemslisten uten nærmere varsel.

4.5 Forpliktelser, valgbarhet, stemmerett:

Alle medlemmer er bundet av vedtektene og må bøye seg for de vedtak som blir fattet med hjemmel i disse. Medlemmer som har betalt kontingent, er valgbare og har stemmerett. Studentmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmerett.

4.6 Etiske prinsipper:

Medlemmer i GPO er forpliktet til å utøve sin virksomhet i samsvar med “Etiske prinsipper for Medlemmer av GPO”. Brudd på disse prinsippene er grunnlag for disiplinære følger.

4.7 Forsikringsordning

Medlemmer som skal stå på listen over praktiserende veiledere / coacher må ha

ansvarsforsikring for sin virksomhet

4.8 Oppføring på foreningens liste over praktiserende veileder / coach.

Medlemmer som hvert år sender inn en egenerklæring om praksis og egen veiledning vil bli oppført på foreningens liste over praktiserende veiledere og coacher. Denne listen vil gjøres offentlig tilgjengelig på foreningens nettsider, og medlemmet kan titulere seg med “Praktiserende veileder/coach MGPO”.

Egenerklæringen skal inneholde følgende:

 • Registrert praksisadresse og organisasjonsnummer for virksomheten
 • Bekreftelse på at medlemmet har ansvarsforsikring
 • Bekreftelse på egen veiledning, enten individuell eller i gruppe hos godkjent veileder, minimum seks ganger pr. år

§5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er GPO’s øverste myndighet. Samtlige medlemmer har adgang til årsmøtet. Fullmakt kan gis ved fravær. Prinsipielle saker som vedrører foreningens funksjon og arbeidsform, skal behandles på årsmøtet. Medlemmer som ønsker å fremme saker til årsmøtet, oversender disse til styret senest 10 uker før årsmøtet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april. Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minimum tre (6) ukers varsel. Saksdokumenter utsendes senest tre (3) uker før årsmøtet.

a) Saksliste:

Sakslisten foreslåes av styret, godkjennes av årsmøtet. Saker som ikke står på sakslisten, kan ikke tas opp til avgjørelse uten at 4/5 av deltakerne med stemmerett godkjenner dette. Saker kan strykes av sakslisten med alminnelig flertall. Etter registrering av de stemmeberettigede er følgende poster obligatoriske:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Oppnevning av ordstyrer og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

3. Godkjenning av Årsberetning inkludert årsberetning fra komiteer og utvalg

4. Godkjenning av det reviderte regnskapet

5. Godkjenning av handlingsplan og budsjett for kommende periode

6. Behandling av innkomne saker

7. Fastsetting av årets kontingent for medlemmer og for studentmedlemmer

8. Valg av:

a. Styre

b. Utvalg og komiteer

c. Valgkomité

d. Revisor

b) Valgkomité:

Valgkomiteen består av to (2) medlemmer valgt av årsmøtet for ett (1) år om gangen. Det er anledning til gjenvalg. Valgkomiteen skal sikre tilstrekkelig antall kandidater til de ulike vervene. Medlemmer kan fremme navn på aktuelle kandidater til valgkomiteen. Kandidater skal være forespurt av valgkomiteen og ha sagt seg villige til å stille til valg. årsmøtet skal gjøres kjent med navn på alle foreslåtte og villige kandidater

c) Valg

Ledes av valgkomiteen. Valg skjer ved alminnelig flertall. Valg foregår normalt skriftlig.

d) Ekstraordinært årsmøte:

Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når det kreves av minst 10 stemmeberettigede medlemmer. Møtet kunngjøres minst fire (4) uker før det finner sted. Saksliste og nødvendige dokumenter sendes medlemmene snarest mulig etter kunngjøring, og senest 1 uke før det ekstraordinære årsmøtet.

§6 STYRET

Styret er GPOs øverste myndighet mellom årsmøtene og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor årsmøtet.

a) Mandat:

Styrets oppgave er å:

lede foreningens virksomhet i henhold til foreningens formål og forvalte dens midler

utarbeide årsberetning for inneværende styreperiode og framlegge regnskap

fremme budsjett og handlingsplan for kommende periode til årsmøtet

effektuere årsmøtets vedtak

utvikle og forvalte foreningens etiske retningslinjer og fatte beslutninger i klagesaker

ta initiativ i saker som er av betydning for medlemmene og deres faglige interesser

Godkjenne utdanningsinstitusjoner/nivå som basis for godkjenning av medlemmers kompetanse

b) Sammensetning og beslutningsmyndighet

Styret består av fem (5) medlemmer og to (2) varamedlemmer. Alle må være utdannet i gestaltmetode og praktisere i/overfor organisasjoner

Styret velges av årsmøtet for to (2) år om gangen. For å sikre kontinuitet i styrets arbeid bør det unngås at hele styret skiftes ut samtidig. Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minst fire (4) er til stede.

§7 SUSPENSJON OG EKSKLUSJON

Styret kan suspendere eller ekskludere et medlem som:

opptrer i strid med GPOs vedtekter

opptrer i strid med “Etiske prinsipper for medlemmer av GPO” (ikke utarbeidet)

§8 UTMELDING

Utmelding etter eget ønske skjer skriftlig til styret.

a. Endringer i vedtekter, regler og kriterier

b. Vedtekter for Norsk NFGO og etiske retningslinjervedtektene kan bare endres av årsmøtet, og da med minst 2/3 flertall av de stemmeberettigete.

§9 OPPLØSNING

Beslutning om GPOs oppløsning skal skje etter uravstemning blant de stemmeberettigede

medlemmene. Dersom en oppløsning skal gjennomføres, må minst 67 % av de stemmeberettigede ha avgitt stemme, i tillegg til at minst 5/6 av disse ha stemt ja til oppløsning. Dersom ovenstående forutsetninger for oppløsning er innfridd, tilligger det styret å vedta hvordan organisasjonens midler skal forvaltes.

§10 ENDRINGER I VEDTEKTER, REGLER OG KRITERIER

Vedtekter for GPO kan bare endres av årsmøtet, og da med minst 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede for å bli endelig vedtatt.

Vedlegg 1

Nedenstående prosedyren er tatt fra EAGT’s medlemsprosedyre. Denne vil bli tilpasset GPO’s beho

Opptaksprosedyre: “Grandparenting” EAGT

Procedure as follows:

A grandparent is a GPO: (Gestalt Practitioner in Organisations)

Without a formal training in GPO.

At least five year of practise as GPO

A candidate for awarding a certificate is invited for a peer group meeting and is asked to write and present a CV and a professional log.

The log describes the candidate’s work in or with organisation using the Gestalt principles.

During the peer group meeting:

a. The practitioner expresses her/him self as what is important in her/his praxis.

b. Next gets support from the peers, what is well developed.

c. Next gets challenged by the peers around what was presented.

d. The practitioner then expresses experiences so far.

e. The peers formulate a decision for accreditation based on the CV/log and the peer meeting.

Appointments:

a. Applicants pay for the procedure the EAGT 50 euro.

b. The applicant pays the travel (lowest) costs for the peers.

c. Two peers are a minimum

d. One peer from the country, one from another country.

e. Peer groups are installed and must be affirmed by the EAGT

f. The whole peer-group meeting takes about one hour per applicant.

The peer group advices the Organisation to award the applicant, where after the Organisation can award a certificate for GPO. The Organisation office keeps the CV and logs.

Kompetansekrav tilsvarende to års utdannelse (EAGT):

The Gestalt Practitioner (GP) shall attain knowledge of:

a. The dialogue,

b. The steps in a coaching process,

c. Phenomenological methods,

d. The coaching function in a field,

e. Working with polarities and paradoxes,

f. To make and grade experiments,

g. To bring the ‘there and then’ to the ‘here and now’,

h. To work with the different contact forms,

i. Verbal and non-verbal communication,

j. The wholeness principle in psyche and body and in dialogue.

k. Conflicts, Ethics

l. Leaderships-styles, Group phenomenon and dynamics, Teams and team building

m. Knowledge of own values

The GP shall understand:

1. How the gp is affected and affects other(s) in the field.

2. The steps in a coaching process

3. The difference between interpreting and seeing phenomena.(explaining and describing)

4. The difference between understanding through cause and effect, phenomenology and experimenting.

5. The connection between body, feelings and thoughts.

6. The difference between contents and process.

7. The connection between ethics, professionalism and parallel processes in coaching.

The GP shall be capable of:

1. Using the contact functions and expressing his/herself congruently in a dialogue

2. Noticing unfinished Gestalts.

3. Noticing which interventions or feedback are functional in relation to which contact mechanisms /figures and unfinished Gestalts.

4. Discriminating between separate fields

5. Giving support

6. Differentiating between verbal and non-verbal communication.

7. Coaching a client according the above-mentioned capabilities.

8. Seeing which coaching methods which are appropriate to which problems and which interventions are appropriate in the different phases of the coaching process.

9. How to perform these interventions.

Vedlegg 2

GPOs GRUNNPILARER

Pilar 1: Faglig aktivitet og utvikling

Komité for faglig utvikling (KFUV)

Komité for faglig utvikling har ansvar for å sette ambisjon for arbeidet og fremme plan for kommende kalenderår overfor Årsmøtet. Det kan f. eks bestå i å arrangere:

a. faglige møter hvor noen deler av sin kompetanse og inviterer til meningsutveksling

b. konferanser eller seminarer – eller delta på konferanser og møter initiert av andre, for eksempel HR Norge eller NOSCO

c. samarbeid med NGI om veiledning innen coaching og organisasjons-utvikling. Eventuelt benytte veiledere godkjent av NGI.

d. Veiledning

Pilar 2: Eksternt rettede, faglige aktiviteter

Forum for Gestalt i Organisasjoner (FGO)

FGO er et forum for bedrifter og organisasjoner som er interessert i hvordan gestaltmetoden kan brukes i leder- og organisasjonsutvikling. FGO utarbeider plan for rekruttering av medlemsbedrifter, og aktivitetsplan for kommende kalenderår som fremmes for Årsmøtet. FGOs arbeidsgruppe består av X personer. Forslag:

Aktiviteter:

a. Temamøter for medlemsbedrifter og – ansatte

b. Kurs for ansatte i medlemsbedrifter

c. Konferanser for medlemsbedrifter og publikum generelt

d.

Medlemskap:

a. Både enkeltpersoner og bedrifter kan tegne medlemskap

Kontingent:

b. Avhenger av medlemskapets karakter (enkeltmedlem eller bedrift) og antall ansatte i bedriften

Avgrensing:

c. FGO leverer ikke konsulenttjenester til medlemsbedriftene

Pilar 3: Profesjonalisering, Merkevarebygging og Markedsføring

Merkevarebyggings- og Markedskomité (MM)

GPOs Merkevarebyggings- og Markedskomité består av X personer og har ansvar for å synliggjøre gestaltmetoden i samfunnet. Dette kan innebære (forslag):

a. Innlegg og kronikker i media

b. Utarbeidelse av informasjonsmateriell og nettside

c. Oversikt over aktuelle fora hvor gestaltmetoden burde synliggjøres (konferanser/universitetsmiljøer/offentlig debatt)

d. Deltagelse i utviklingsarbeid innen coaching og organisasjonsutvikling (eks: Norsk Standard)

Samarbeids- og utviklingskomité (SUK) i forhold til andre organisasjoner

GPOs Samarbeidskomité består av X personer som har kontakt med andre aktuelle foreninger og fagmiljøer for å skape og utvikle synergieffekter. Eksempel på slike miljøer; NGF, NOSCO, EAGT. ANSE